Our Blog

【保險與信托,其實密不可分。】

由於筆者為定期更新,如想緊貼保險/相關資訊優惠及內容,可按Like連結,多謝支持。
------------------------

保險是一種有效的工具,為受保人在生前訂立死後安排,把資產分配給指定受益人,做到財富承傳,免受稅務影響,但缺點是不能做到保護個人財產,特別在因個人債務、破產時,保險也會被視為資產的一部份,變現贖債。所以保險可以說是‘死’的財富;但要保障生前利益,建議考慮成立信托,因為信託是‘活’的財富,不僅條款靈活,而且所管理的是資產的整個生命週期。近年中國經濟急速冒起,很多中國民企富起來的同時,企業債務問題更加突出,但由於他們對風險管理意識薄弱,沒有把資產和負債隔離,風險還留在自身上。所以大部份做得好的理財顧問,深明白中國富起來,最需要的不單是保險,還有信托。如果只談保險,是解決不了他們的問題;相反,讓他們明白如何運用信托及保險把風險轉移、隔離,這才是他們所要的理財服務。

中國債務問題嚴重
成立信托,可把個人債務分離,免受破產影響。據麥肯錫諮詢機構2015年報告指出,中國債務增長驚人,調查顯示,自2007年以來全球債務增加了57萬億美元,達到199萬億美元。其中,中國債務增加83%,葡萄牙債務增加100%,希臘債務增加103%,新加坡債務增加129%,愛爾蘭債務增加172%。如果包括金融業債務在內,中國2007年以來負債增加將近4倍,從7.4萬億美元增加為28.2萬億美元,相當於GDP的282%。

國內財富承傳,富不過三代
所以理財顧問面對中國企業家的時候,負責財富承傳把”死”的資產保謢好外,還會為客人建議如何把”活”的資產好好保護,即是我們所談的把他們現有部份資產從個人中分離,放在信托中隔離,免受因個人信貸問題,而把個人所有資產押上。報告指出,中國在未來5至10年內,約有300間中國民營企業面對財富承傳的問題,只有約30%可傳到第二代、不到13%傳到第三代、而第三代後的只有不足5%。在國內,以信托及保險形式把部資產注入,筆者估計2015年開始好點,但滲透比例還低,仍停留在個位數增長。

一家企業有1億元資產,拿3000萬元成立信托及部份注入保險,他們覺得還不如投資到結構性產品,回報可能更快一點。近年內地信貸違約事件相繼發生,而且本地保險提高收益,多了內地企業家來港投保、同時成立信托,考慮財富承傳,還有就是保障”生”前財富。

中國企業債務問題嚴重,爆破風險存在。很多內地企業家有信托的慨念,但他們還停留糾結在回報上,而不是把眼光放在防禦上。創業容易,守業難,在家族財富的管理中,資產保護、財富傳承、資產的保值增值缺一不可。但目前來看,前兩者被大多數國內富豪所忽略,而這種理念的缺失或許會將其苦心經營的家族財富置於險境,很多中國的企業家就是把自己生意裸露在風險中而不自知。他們在面對債務風險,而無力還款時,不單要走上破產之路,還會因為無力延續保險保障,把財富承傳計劃功虧一簣。所以和國內企業談理財規劃,應融合信托和保險,才能把他們的風險真正受到保障、隔離。相信未來數年,多了民企富起來,他們接觸多了這方面的知識,也會加大對保險及信托的需求。

免費顧問查詢-->https://goo.gl/ppoHzq
======
Great Info係全港最受歡迎既理財資訊決策平臺,同大家尋找理財既真諦。

連結登記: http://goo.gl/sB5nwJ

No comments:

Post a Comment

copyright© 2016 Great Info Company Ltd | Email: cs1@gi-info.com.hk | Templateism | MyBloggerLab

Powered by Blogger.